/Uploads/News/رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خبر داد: اعطای مجوز فروش به ۱۰ فرآورده گیاهان دارویی
/Uploads/News/رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خبر داد: اعطای مجوز فروش به ۱۰ فرآورده گیاهان دارویی
/Uploads/News/توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی صورت می گیرد؛ تکثیر ژینکو از طریق کشت بافت
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026