طرح های پژوهشی (گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی)

عنوان کارفرما نام گروه پژوهشی
تکثیر سریع گیاه سرخدار از طریق کشت بافت پژوهشکده گیاهان دارویی گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (3)
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026