پایان نامه های گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی

عنوان پایان نامه گروه مقطع تحصیلی تاریخ تصویب تاریخ دفاع فعال کاربردها
تاثیر هشت هفته تمرین هوازي تداومی و تناوبی شدید بر سطوح PGC1α و SIRT بافت عضله اسکلتی موش صحرایی نر چاق ویستار گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی ارشد 1394/10/13 1395/10/07 جزئیات اعضاء (1)
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026