کتب

عنوان کتاب ناشر ناشر نام گروه پژوهشی تعداد صفحه
كاربردهاي درماني گياهان دارويي نشر ارجمندی گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی 100 جزئیات اعضاء (1)
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026