عنوان پایان نامه گروه مقطع تحصیلی تاریخ تصویب تاریخ دفاع فعال کاربردها
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026