پایان نامه های گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی

عنوان پایان نامه گروه مقطع تحصیلی تاریخ تصویب تاریخ دفاع فعال کاربردها
پاسخ‌های فیتوشیمیایی و رشدی گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus L.) به کاربرد غلظت‌های مختلف محرک آنزیمی گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی ارشد 1394/10/19 1395/10/18 جزئیات اعضاء (1)
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026