کتب

عنوان کتاب ناشر ناشر نام گروه پژوهشی تعداد صفحه
بذر گياهان دارويي (مورفولوژي، فيزيولوژي و خواص دارويي) انتشارات جهاددانشگاهی گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی 100 جزئیات
کتاب 1 ناشر گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی 120 جزئیات اعضاء (2)
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026