مقالات همایش (گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی)

عنوان عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار نام گروه پژوهشی
اثر ترکیبات هورمونی و نوع ریزنمونه بر القای کالوس گیاه دارویی در حال انقراض آنغوزه دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی ژنتیک ایران بین المللی 1395/3/1 گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (6)
اثر تیمارهای مختلف سرما و تاریکی در بیوسنتز ترشحات فنلی و زنده مانی در کشت درون شیشه ای مریستم درخت بلوط ایرانی همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی ملی 1395/4/16 گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (1)
OPTIMIZATION OF MICRO-PROPAGATION OF DAMASK ROSA (ROSA DAMASCENA) UNDER IN VITR CONDITION 5th National Congress of Medicinal Plants ملی 1395/5/2 گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (9)
تدوین دانش فنی و ساخت واحد نیمه ‌صنعتی تولید پودر ژل آلوئه‌ورا 5th National Congress of Medicinal Plants ملی 1395/5/2 گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (1)
Effect of Mentha piperita extract concentration, reaction time and temperature on the yield and size of green synthesized iron nanoparticles 5th National Congress of Medicinal Plants ملی 1395/2/28 گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
CHANGES OF CHLOROPHYLL, AND CAROTENOID PIGMENTS IN LEMON VERBENA (LIPPIA CITRIODRA H.B.K) TO FOLIAR APPLICATION OF BIO-ACTIVE COMPOUNDS AND BIO-REGULATORS 5 th national congress on medicinal plants ملی 1395/2/28 گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
OPTIMIZATION OF MICRO-PROPAGATION OF DAMASK ROSA (ROSA DAMASCENA) UNDER IN VITR CONDITION 5 th national congress on medicinal plants ملی 1395/2/28 گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
بررسی مناسب ترین شرایط درون شیشه ای جهت جوانه زنی و ریزازدیادی گیاه قره داغ Nitraria schoberi دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی ژنتیک ایران بین المللی 1395/3/1 گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
Investigation of Total flavonoid content of Adonis aestivalis L. growing Wild in West of Iran 3th International Conference on recent innovations in Chemistry and Chemical engineering بین المللی 1395/5/20 گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
Effect of Mentha piperita extract concentration, reaction time and temperature on the yield and size of green synthesized iron nanoparticles 5th National Congress of Medicinal Plants ملی 1396/2/26 گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026