تامين مواد اوليه و تجهيزات

مشاهده عکس
خدمت : تامين مواد اوليه و تجهيزات


جزئیات خدمت
نام گروه خدمات : برون سپاري و پذيرش خدمات
توضیحات :
محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶