خدمات
 • بسته بندي گياهان
  بسته بندي گياهان
  مشاهده جزییات
 • ميكس نمودن و بسته بندي فله گياهان دارويي
  ميكس نمودن و بسته بندي فله گياهان دارويي
  مشاهده جزییات
 • آسياب و خرد نمودن گياهان دارويي
  آسياب و خرد نمودن گياهان دارويي
  مشاهده جزییات
 • بوجاري و پاكسازي گياهان دارويي
  بوجاري و پاكسازي گياهان دارويي
  مشاهده جزییات
 • <1>
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶