خدمات
  • بسته بندي گياهان
    بسته بندي گياهان
    مشاهده جزییات
  • ميكس نمودن و بسته بندي فله گياهان دارويي
    ميكس نمودن و بسته بندي فله گياهان دارويي
    مشاهده جزییات
  • آسياب و خرد نمودن گياهان دارويي
    آسياب و خرد نمودن گياهان دارويي
    مشاهده جزییات
  • بوجاري و پاكسازي گياهان دارويي
    بوجاري و پاكسازي گياهان دارويي
    مشاهده جزییات
  • <1>
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶