خدمت : مشاوره


جزئیات خدمت
نام گروه خدمات : مشاوره
قیمت : 0 ريال
توضیحات :

1 - ارائه مشاوره جهت تولید و تکثیر انواع بذر، نشاء، نهال و راه اندازی مزارع کشت انبوه گیاهان دارویی

2 - مشاوره جهت آماده سازی و بسته بندی گیاهان دارویی، مشاوره جهت ساخت و راه اندازی گلخانه های مدرن تولیدی و تحقیقاتی

سفارش خدمت
محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶