تماس با ما

اطلاعات تماس:

تلفن:-19-34764010-026

 

2046

معاون پژوهش و آموزش-دکتر حاجی آقایی

2223-2323

مدیر اداره امور پژوهشی-دکتر امیرحسین عبدالغفاری

2322

کارشناس پژوهش-مهندس اصفهانی

انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶