• خانه
  • درباره واحد امور پژوهشی
درباره واحد امور پژوهشی

امور پژوهشی پژوهشکده گیاهان دارویی بعنوان واحد نظم دهنده و ارتباط دهنده بین گروههای پژوهشی و اعضای هیئت علمی در راستای تسهیل انجام امور مربوطه از قبیل انجام طرح‌های پژوهشی و ثبت اختراعات و مقاله و ... با دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و سایر موسسات و واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی در کشور مشغول به فعالیت است.

انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶